طراحی مدل قیمت‌گذاری اوراق بهادار قابل تبدیل به دارائی واقعی و با اختیار معامله


طراحی مدل قیمت‌گذاری اوراق بهادار قابل تبدیل به دارائی واقعی و با اختیار معامله
یکی از مشکلات مهم بازار سرمایه در کشور ما عدم تنوع ابزارهای مالی متناسب با سلیقه سرمایه‌گذاران مختلف می‌باشد.


تحلیل اقتصادی نقش بخش دفاع در اشتغال
در این تحقیق سعی شده هست تا مبانی لازم را جهت طراحی و ارزش‌گذاری دسته خاصی از اوراق بهادار که به اوراق حق اختیار معامله و اوراق مشارکت قابل تبدیل به دارائی واقعی هستند را فراهم آوریم.


حقوق جنگ و صلح در آثار حضرت امام خمینی (ره)
روش نگارش این پایان‌نامه تلفیقی از دو روش کتابخانه‌ای (به هنگام بحث در مورد ادبیات و مبانی نظری موضوع) و میدانی (در واقع طراحی اوراق مشارکت قابل تبدیل به آپارتمان در منطقه هفت شهرستان تهران و هستخراج مدل رگرسیونی قیمت‌گذاری زمین) بوده هست .


حمایت بین المللی از حقوق بشر و حاکمیت دولت ها
علیرغم اونکه این تحقیق %د اثبات یا نفی فرضیه‌ای نبوده، در فصل سیزدهم اون آزمون فرض در خصوص مخالفت صفر بودن ضرایب مدل رگرسیونی قیمت زمین بعمل آمده هست .


طراحی تقویت کننده سنجشی ولتاژ پایین با تکنولوژی ‏‎CMOS‎‏
این تحقیق مشتمل بر پنج بخش و چهار فصل هست که بخش اول اون شامل یک فصل تحت عنوان کلیات موضوع می‌باشد.


عوامل موثر بر تحول مناسبات روحانیت و دولت در ایران عصرقاجار
بخش دوم شامل پنج فصل هست .


استخراج فازجامد و تعیین یون های فلزی با استفاده از کالیبراسیون چندمتغیره ، استخراج سیال فوق بحرانی و تعیین ترکیبات آلی در ماتریس های جامد ،
در فصل دوم به بحث در مورد ارزش بعنوان محمل مدل ارزش‌گذاری از دیدگاه مالی و اسلامی پرداخته شده و موضوع فصل سوم اونرا به بررسی انواع دارائی از دیدگاه مدیریت مالی و حقوق ایران اختصاص داده‌ایم.


نقدو بررسی سیاست خارجی آمریکا دردهه نود(2001-1993) در قبال مذاکرات صلح خاورمیانه
چون موضوع پایان‌نامه طراحی مدل قیمت‌گذاری بوده در فصل‌های چهارم و پنجم از شاخص‌های ارزشیابی اوراق بهادار با جوهر ارزش وقتی پول و مدل‌سازی سخن به میان آورده‌ایم.


آثارورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه
در پایان بخش دوم یعنی فصل ششم تامین مالی از طریق اوراق بهادار قابل تبدیل به بحث گذاشته شده هست .

وجود حق اختیار پنهانی در اوراق قابل تبدیل از یک طرف و تازگی بحث از طرف دیگر ما را بر اون داشته تا موضوع بخش سوم و بالتبع فصول هفتم تا یازدهم را اختصاص به تئوری قیمت‌گذاری حق اختیار معامله دهیم.

قیمت گذاری اوراق قابل تبدیل با عنایت به موارد مطرح شده در فصول ششم تا یازدهم، موضوع اولین فصل از بخش چهارم یعنی فصل دوازدهم پایان‌نامه را تشکیل داده هست .

در این فصل سعی شده هست بصورت گام به گام و از ساده تا پیچیده ارائه گردد.

بالاخره اینکه هستفاده عملی از عصاره مباحث مطرح شده طی فصول دوازده‌گانه پایان‌نامه در فصل سیزدهم سعی نگارنده را در تلفیق علم و عمل به تصویر می‌کشاند.

در این فصل ضمن هستخراج مدل رگرسیونی قیمت‌گذاری زمین در شهر تهران، اقدام به طراحی اوراق مشارکت قابل تبدیل به آپارتمان در منطقه هفت شهرستان تهران شده هست .

نتایج و پیشنهادات عملی شامل لزوم نگرش فرارشته‌ای به مسائل مالی حسن ختام بحث یعنی فصل چهاردهم و بخش پنجم پایان‌نامه را تشکیل می‌دهد.
72 out of 100 based on 17 user ratings 392 reviews