جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375


جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
در پایان‌نامه حاضر سعی بر این بوده هست که ضمن بررسی کامل جرم تخریب به ارزیابی قانون مجازات اسلامی 1375 راجع به تخریب بپردازد.


تأثیر جنسیت در حقوق جزای ایران
همچنین سعی نگارنده بر این بوده هست که در این قانون نواقص و نیز مواد ضد و نقیض را بررسی و ارزیابی کند، شاید در مراحل بعدی بتواند در این زمینه، به رفع نواقص فوق توسط مقنن کمک کند.


نظام انتخاباتی و نظام سیاسی مطالعه فرایند دموکراتیزاسیون در ایران


برسی تأثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی دانشجویان بر میزان مشارکت سیاسی آنان و ارائه راهکارهای سیاست‌گذاری جهت تقویت این مشارکت


78 out of 100 based on 63 user ratings 938 reviews