بررسی سیمای جنائی شهرستان بویراحمد در سال 1375


بررسی سیمای جنائی شهرستان بویراحمد در سال 1375
مطالب و نوشته‌های این رساله از یک مقدمه و دو فصل و یک نتیجه‌گیری کلی تشکیل یافته هست .


مقالات حقوقی
در فصل اول در دو بخش جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی تحت عناوین جزئی‌تری مورد بررسی برنامه گرفته بدین ترتیب که ابتدا درباره هر جرمی توضیحات کلی ارائه گردیده سپس به بررسی آماری پرداخته شده هست .


پایان نامه‌های کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
در فصل دوم مطالب در دو بخش جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه آسایش عمومی طی مباحث جداگانه و توضیحات کلی درباره هر جرمی و نهایتا بررسی آماری مربوط به هر جرم ارائه شده هست البته در ابتدای هر بخشی از بخشهای چهارگانه دو فصل رساله به بررسی آماری جرایم مربوطه بطور کلی پرداخته‌ایم و در آخر با ذکر نتیجه‌گیری کلی و ارائه پیشنهادات در این زمینه رساله به پایان رسیده هست .


بررسی رای دادگاه بین المللی حقوق دریا در قضیه کشتی m/v saiga (سنت وینسنت و گرنادینز علیه گینه)


بررسی تطبیقی حقوق وآزادیهای متهم در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و حقوق ایران


54 out of 100 based on 39 user ratings 614 reviews