موانع سیاسی همگرائی دراکو


موانع سیاسی همگرائی دراکو
این پژوهش از سه فصل تشکیل شده هست : فصل اول پژوهش چارچوب نظری بحث را تشکیل می‌دهد و تلقی نظریه پردازان مختلف از همگرائی، رهیافتهای مختلف نظریه همگرائی و از همه مهمتر شرایط تحقق همگرائی از دیدگاه نظریه پردازان مطرح می‌شود.


بررسی اعتبار حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک
فهم این مبحث (بویژه شرایط همگرائی) به فهم فرضیه اصلی کمک شایانی می‌کند.


درونیابی منحنی ها با منحنی B- ‏‎اسپلاین درجه دوم‎‏
فصل دوم که بیشتر جنبه توصیفی دارد به تاریخچه تشکیل ساوقت، ارکان، اهداف و عملکرد اون و معرفی اعضاء اختصاص دارد.


‏‎تاثیر ساختار سیاستگذاری فرهنگی بر بحران هویت‎‏
فصل سوم که قسمت اصلی پژوهش را تشکیل می‌دهد به شرح موانع سیاسی همگرائی در اکو می‌پردازد.


نهاد میانجی گری کیفری
در این فصل موانع سیاسی همگرائی در قالب نظریه سیستم‌ها ساوقتدهی شده هست .


فائو
توضیح اونکه بر طبق نظریه سیستم‌ها یک سیستم از اجزاء مختلفی تشکیل شده که در تاثیر و تاثر متقابل هستند و هدف خاصی را دنبال می‌نمايند.


بررسی تطبیقی مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حدود آن
بر طبق این نظریه یک سیستم از سه طریق دچار ناکارکردی می‌شود .


لئو اشتراوس و فلسفه سیاسی اسلامی
نمی‌تواند هدف وجودی خود را برآورد: اول اینکه خود اعضای سیستم دچار ناکارکردی شوند و نتوانند کار ویژه خود را به انجام رسانند.


مقایسه سیاست خارجی دولتهای کلینتون وبوش در قبال جمهوری اسلامی ایران
دوم اینکه هماهنگی که شرط موفقیت سیستم هست بین اعضای اون وجود نداشته باشد.

عامل سوم فشار خارجی وارده بر سیستم هست که نظم اون را مختل می‌سازد.

حال با توجه به مطلب فوق اگر ساوقت اکو را یک سیتم فرض کنیم که از اجزائی تشکیل شده و اهداف خاصی را دنبال می‌کند می‌توان سه عامل فوق را در ناکارکردی و عدم موفقیت اون مشاهده نمود از اینرو موانع سیاسی همگرائی در اکو بر پايه این سه عامل طبقه‌بندی شده‌اند به این ترتیب که ناکارکردی اعضاء در مبحثی تحت عنوان "مشکلات سیاسی داخلی اعضاء" مورد بررسی قرارگرفته‌اند.

عدم هماهنگی بین اعضاء بعنوان متغییر دوم در مبحثی تحت عنوان "مشکلات سیاسی بین کشورهای عضو" بیان شده‌اند و در نهایت فشارهای خارجی وارده بر سیستم در مبحثی تحت عنوان "نفوذ قدرتهای خارجی" طرح می‌گردند.

البته تفکیک این سه متغییر به معنی عدم ارتباط بین اونها نیست بلکه اونها در ارتباط تنگاتنگ با هم بوده و برآیند مجموع اونها عدم موفقیت اکو در نیل به همگرائی خواهد بود.

باید خاطرنشان ساخت که نظریه سیستم‌ها در این پژوهش به عنوان ابزاری برای کمک به درک این مسئله هست که چگونه متغییرهای سه‌گانه سیاسی فوق در جهت واگرائی در اکو عمل می‌نمايند.

در واقع محتوای بحث برپايه نظریه همگرائی و رهیافتهای گوناگون اون تدوین شده منتها این اطلاعات در قالب نظریه سیستم‌ها مطرح شده هست والا نظریه سیستم‌ها و نظریه همگرائی حداقل بطور مستقیم ارتباط با هم ندارد و نظریه سیستم‌ها در این پژوهش صرفا بعنوان قالب مطرح هست .
60 out of 100 based on 55 user ratings 230 reviews