مفهوم مصادره در رویه دیوان داوری ایران - ایالات متحده امریکا


مفهوم مصادره در رویه دیوان داوری ایران - ایالات متحده امریکا
در تحقیق حاضر که در اصل یکی از موضوعات مطرح و مبتلا به در دیوان داوری هست و پرونده‌های متعددی را شامل می‌گردد، با دیدگاهی علمی ضمن پرداختن به رویه دیوان ریشه‌های نظری موضوع نیز مورد توجه برنامه می‌گیرند.


بررسی قدرت اوپک در بازار جهانی نفت 1998-1980
لذا در بخش نخست ابتدائا علل عینی امضاء بیانیه مورد بحث برنامه گرفته چرا که قبل از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، صدها شرکت و سرمایه‌گذار آمریکایی ایران را پایگاهی برای کسب منافع اقتصادی، تجاری و صنعتی خویش برنامه داده بودند.


انگیزه و تاثیر آن در تحقق جرم
تغییر حکومت تغییر سیاستها و دگرگون شدن روش ساق در مراوده با آمریکا را در پی داشت .


توانمندسازی زنان برای مشارکت موثر در ساختار تصمیم گیری ملی و بین المللی
مسلما در شرایطی که امت ایران آمریکا را بعنوان هستعمارگر و پشتوانه‌ای برای سالها هستبداد در ایران می‌دانستند، سرزمین ایران بستر مناسبی برا سرمایه‌گذاری و یا بهره‌مند شدن بشکل سابق نبود.


معاملات فضولی
چنین خوف و هراس در افکار شرکتهای آمریکایی تا حدی بود که برخی از ایشان حتی پس از تسبرنامه حکومت جدید نیز حاضر به بازگشت به ایران نگردیدند و برخی دیگر نیز که مراجعت نمودند، با وقوع حادثه اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان ایرانی، ایران را ترک نمودند.


عقلا نیت سیاسی در اندیشه ها ی عبد الکریم سروشو محمد عابدالجابری
وقایع مذکور همگی دارای پیامدهای حقوقی گردید.


کاربرد فناوری اطلاعات در توسعه سیستم قضایی ایران (مطالعه تطبیقی)
دولت ایران در بازنگری به عملکرد زمامداران سابق، برخی از اموال را با تصویب قانون و یا احکام محاکم مصادره نمود.


حقوق جزا
و برای گردش چرخ صنعت و اقتصاد، برای اداره شرکتها و کارخانه‌هایی که مدیران اون کشور را ترک نموده بودند، مدیرانی را منصوب کرد.


موارد بیع وقف در حقوق ایران و فقه اسلام
هرچند برخی از آمریکائیان در فاصله انقلاب و اشغال سفارت آمریکا و نهایتا امضاء بیانیه در ایالات متحده آمریکا طرح دعوا نمودند ولی با امضاء بیانیه توافق گردید که دعاوی اتباع آمریکایی علیه دولت ایران د دیوان داوری ایران - ایالات متحده مورد رسیدگی برنامه گیرد.

طبق اصول حقوق بین‌الملل هر دولتی بلحاظ دارا بودن حاکمیت در قلمرو سرزمین خود حق مصادره اموال را دارا می‌باشد و پايه ا حاکمیت چنین امری را اقتضا می‌نماید.

اونچه در عملکرد دولت ایران در خصوص مصادره در دیوان داوری مورد ادعای خواهانهای آمریکایی در زمینه مصادره برنامه گرفت در حقیقت و در یک تقسیم‌بندی کلی شامل دو موضوع بوده هست .

اول اینکه در مصادره اموال ضوابط بین‌المللی از جمله پرداخت غرامت به نحوی که مورد ادعای ایشان بوده پرداخت نشده هست .

دوم اونکه پاره‌ای از رفتارهای دولت ایران بمنزله مصادره تلقی گردید و خواهانها مدعی شدند که این اعمال در واقع مصادره می باشد هرچند که دولت ایران منکر چنین امری بوده هست .

مثلا نصب مدیران برای اداره شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که مالکین و یا صاحبانش ایران را ترک نموده بودند، بعنوان مصادره مورد ادعای آمریکائیان برنامه گرفت ، در حالیکه دولت ایران همواره اظهار نموده که قصد مصادره در کار نبوده بلکه صرفا برای حفظ و حراست و یا تعیین تکلیف و اداره موقت ، چنین اقدامی صورت گرفه هست .

مسلما تشخیص اونکه عملکرد دولت ایران مصادره تلقی می‌گردد و یا خیر، پرونده‌های متعددی را در دیوان داوری به خود اختصاص داد.

و البته اینگونه ادعاها هنگامی قابل طرح در دیوان بود که مطابق با شرایط و ضوابط مذکور در بیانیه مطرح شده بود.

منجمله اونکه دعوا مربوط به تبعه آمریکایی باشد، بعبارت دیگر در مرحله صلاحیت ، دیوان داوری برای رسیدگی صالح شناخته شده باشد.
66 out of 100 based on 51 user ratings 776 reviews