بررسی رابطه بین تغییرات اقلام گردش وجوه نقدبا تغییرات بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی رابطه بین تغییرات اقلام گردش وجوه نقدبا تغییرات بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این تحقیق ارتباط بین تغییرات اقلام گردش وجوه نقد با تغییرات بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران را مورد بررسی برنامه می دهد .


بررسی تاثیر تناسب سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد شرکتها
به عبارت دیگر دراین تحقیق سعی می شود ارتباط و همبستگی بین متغیرهای تغییرات اقلام گردش وجوه نقد به عنوان متغیر مستقل و تغییرات بازده سهام به عنوان متغیر وابسته تعیین شود تا بتوان دریافت که تغییر در هریک از اقلام صورت گردش وجود نقد چه تاثیری در بازدهی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس شهرستان تهران داشته و ارتباط بین اونها تاچه میزان قابل توجیه می باشد .


بررسی عوامل موثر بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


مقایسه ی قدرت توضیحی مدل‌های ارزیابی سود باقیمانده (RIV) و رشد غیر عادی سود (AEG) در تعیین ارزش شرکت‌ها


60 out of 100 based on 45 user ratings 1220 reviews

بررسی کارایی نسبی قیمت گذاری بازار سهام با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها
رابطه بین معیار P/E و Q توبین در ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی نتایج استفاده از مدل تک شاخص (مدل شارپ) و تحلیل پوششی داده‌ها جهت تعیین پرتفوی کارا در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسی عمل اخلاقی فرار از پرداخت مالیات از دیدگاه حسابرسان و مدیران شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بین ارزش دفتری و سود حسابداری با ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از الزام استانداردهای حسابداری
بررسی تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین روشهای تامین مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و ریسک سیستماتیک
بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی انباشته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه با تغییرات بازده آتی سهام
*