ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری در صنعت پرورش ماهی سرد آبی در استان تهران


ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری در صنعت پرورش ماهی سرد آبی در استان تهران
دستیابی به هدف هستفاده بهینه از سرمایه موجود از دیرباز مورد توجه مسئولین و مدیران ساوقت‌ها بوده هست این امر خصوصاً در مورد سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت به‌واسطه تخصیص مبالغ عمده از امکانات موجود مصداق بیشتری می تواند داشته باشد.


مقایسه ی قدرت توضیحی مدل‌های ارزیابی سود باقیمانده (RIV) و رشد غیر عادی سود (AEG) در تعیین ارزش شرکت‌ها
بکارگیری روش‌های متداول جهت ارزیابی پروژه‌های بلند مدت می تواند تحقق بخشیدن به این هدف را میسر سازد.


بررسی کارایی نسبی قیمت گذاری بازار سهام با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها
هدف اصلی تحقیق بازده سرمایه‌گذاری صنعت پرورش ماهی سردآبی در هستان شهرستان تهران از سود سپرده سرمایه گذاری بلند مدت مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر (اقتصادی) هست و این در صورتیکه دولت روش‏‎‎‏های مختلف متداول از جمله اعطای تسهیلات موسسه ماليی (وام با بهره کم) را انجام ندهد اقتصادی هست یا خیر.


رابطه بین معیار P/E و Q توبین در ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
باتوجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق، مشکلات نقدینگی (سرمایه در گردش) پرورش دهندگان و به جهت حمایت از این صنعت نو پا کشور پیشنهاد می‌گرددکمافی السابق شیلات ایران با همکاری موسسه ماليها حمایت خود را در زمینه اخذ وام از محل تبصره‌های قانونی بودجه با بهره کم تداوم بخشد.


بررسی نتایج استفاده از مدل تک شاخص (مدل شارپ) و تحلیل پوششی داده‌ها جهت تعیین پرتفوی کارا در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


بررسی عمل اخلاقی فرار از پرداخت مالیات از دیدگاه حسابرسان و مدیران شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران


54 out of 100 based on 59 user ratings 584 reviews

رابطه بین ارزش دفتری و سود حسابداری با ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از الزام استانداردهای حسابداری
بررسی تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین روشهای تامین مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و ریسک سیستماتیک
بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی انباشته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه با تغییرات بازده آتی سهام
امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان
"بررسی تاثیر استراتژی های تقسیم سود سهام بر روی ارزش بازار شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"
*