بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در رابطه با تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران


بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در رابطه با تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران
هدف اصلی این تحقیق شناسایی و بررسی معیارهای مورد هستفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران می باشد .


رابطه بین معیار P/E و Q توبین در ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف بعدی این تحقیق مقایسه موارد با اهمیت مطرح شده در هستاندارد حسابرسی شماره 57 ایران با هستاندارد حسابرسی شماره 570 بین المللی ، هستاندارد حسابرسی شماره 59 آمریکا و هستاندارد حسابرسی شماره 130 انگلستان می باشد و از این رو با هستفاده از متون و ادبیات حسابرسی ، هستاندارد حسابرسی مربوط و بیانیه ها با صلاحدید اساتید محترم راهنما و مشاور تحقیق ، در نهایت 16 معیار موثر بر ارزیابی تدوام فعالیت های بنگاههای اقتصادی در ایران شناسایی گردید و مبنای طراحی سوال های لوازم اندازه گیری برنامه گرفت .


بررسی نتایج استفاده از مدل تک شاخص (مدل شارپ) و تحلیل پوششی داده‌ها جهت تعیین پرتفوی کارا در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با هستفاده از پرسشنامه جمع آوری شد .جامعه آماری پژوهش متشکل از حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی و ساوقت حسابرسی بود .


بررسی عمل اخلاقی فرار از پرداخت مالیات از دیدگاه حسابرسان و مدیران شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران


رابطه بین ارزش دفتری و سود حسابداری با ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از الزام استانداردهای حسابداری


66 out of 100 based on 31 user ratings 806 reviews

بررسی تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین روشهای تامین مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و ریسک سیستماتیک
بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی انباشته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه با تغییرات بازده آتی سهام
امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان
"بررسی تاثیر استراتژی های تقسیم سود سهام بر روی ارزش بازار شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"
ارزشیابی بازار از اجزای تعهدی و نقدی
بررسی عوامل عمده اختلاف بین سود ابرازی شرکتهای تولیدی و سود قطعی از دیدگاه ممیزین پس از اصلاح موادی از قانون مالیاتها در 27/11/1380
*