بررسی کاربرد صنعت خودرو سازی کشور

دوام (ماندگاری) اجزای نقدی سود و رابطه آن با بازده
رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت
بررسی ارتباط بین تداوم سودآوری با اجزای اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر متغیرهای حسابداری و ویژگی های شرکت بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی رابطه بین ریسک و متغیرهای حسابداری
بررسی رابطه بین رویکردهای تامین مالی و بازده سهام
اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر الگوهای افزایش سود بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده نقدی (CVA) ، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) با بازده غیر عادی سهام
تأثیر میزان سهام شناور آزاد بر ریسک سهام و درصد نقدشوندگی
امکان‌سنجی پیاده‌سازی حسابرسی مستمر در شرکت‌های ایرانی
بررسی میزان کارایی بازار سرمایه نسبت به تحلیل افزایش سرمایه (از محل سود انباشته و اندوخته) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
*