شناسایی متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر شاخص قیمت صنایع بورس اوراق بهادار تهران


شناسایی متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر شاخص قیمت صنایع بورس اوراق بهادار تهران
شتاب توسعه صنعتی کشور ارتباط مستقیمی با توسعه توان جذب سرمایه توسط بورس اوراق بهادار شهرستان تهران دارد .


امکان‌سنجی پیاده‌سازی حسابرسی مستمر در شرکت‌های ایرانی
رشد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار مستلزم جذب پس اندازهای خانوارها به سوی این بازار بوده و اولین نکته مورد توجه سرمایه گذاران در وقت سرمایه گذاری قیمت سهام و حصول اطمینان از پوشش بازده مورد انتظار وی هست .


بررسی میزان کارایی بازار سرمایه نسبت به تحلیل افزایش سرمایه (از محل سود انباشته و اندوخته) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
وجود ریسک کمتر در بازار سرمایه کمک شایانی به جذب سرمایه می نماید .


تاثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ریسک در بازار سرمایه شامل ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک هست .تئوری پرتفوی بر این عقیده هست که ایجاد مجموعه ای از سهام شرکتها در سبد سرمایه گذاری می تواند ریسک غیر سیستماتیک را به صفر برساند و بازار سرمایه تنها به ریسک سیستماتیک بازده پرداخت می نماید .


بررسی تأثیر کاربرد نرم‌افزارهای حسابرسی بر انجام عملیات حسابرسی در مجموعه شرکت‌ها و موسسات آستان قدس رضوی
شرایط تشکیل دهنده ریسک سیستماتیک بسیار متنوع هست که وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و بین الملل را نیز شامل می شود .


بررسی رابطه بین جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی با توجه به ویژگی‌های خاص شرکت
شناخت متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر قیمت سهام به عنوان بخشی از شرایط تشکیل دهنده ریسک سیستماتیک و سعی در کنترل اثر بخش اونها توسط مراجعه ذی صلاح در جهت ایجاد محیطی با ثبات ( کم ریسک ) در طولانی مدت جذب سرمایه را به بازار سرمایه در پی خواهد داشت .


بررسی مقایسه ای هزینه یابی بر مبنای هدف با هزینه های سنتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در این تحقیق ما با آزمون تغییرات نسبت به دوره قبل شاخصهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت صنایع بورس اوراق بهادار شهرستان تهران ابتدا به این نتیجه رسیدیم که متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت صنایع بورس اوراق بهادار شهرستان تهران موثرند و نهایتا با تکیه بر تحلیل رگرسیونی متغیرهای موثر برشاخص هر صنعت و جهت تاثیر اونها را مشخص نمودیم .


ارزیابی اثر خود اظهاری مالیاتی بر میزان مالیات وصولی در شهرستانهای استان تهران


بررسی تأثیر تورم بر افزایش حاشیه سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1385-1388


66 out of 100 based on 61 user ratings 1136 reviews