بررسی دیدگاه مدیران و اساتید دانشگاه نسبت به شیوه تجدید ارزیابی دارایی ها

بررسی تاثیر پیاده سازی ارزیابی متوازن بر عملکرد بنگاه
محافظه کاری مشروط حسابداری و اقلام تعهدی غیرمنتظره
رابطه اندازه شرکت، بتا و اهرم مالی با سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (به تفکیک گروههای صنعتی)
بررسی رابطه بین اعضای غیرموظف هیأت مدیره و سرمایه گذاران نهادی با رفتار مدیریت سود شرکتها (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
بررسی مقایسه ای رتبه بندی نسبت های مالی به تفکیک صنعت بر اساس رابطه با تغییرات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر پذیری نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای عملکرد شرکت از اعمال مکانیزم های حاکمیت شرکتی در شرکت ه
موانع عدم اجرای حسابرسی عملیاتی در ایران از نظر آموزشی و حرفه‌ای
بررسی میزان اطلاع و بکارگیری روش و اصول مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) توسط مدیران ابتدایی شهرستان ابرکوه
بررسی میزان اطلاع و بکارگیری روش و اصول مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) توسط مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ابرکوه
بررسی رابطه بین اندازه شرکت و هزینه های سیاسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عوامل موثر بر دقت سود پیش بینی شده توسط شرکت ها
ارتباط و همبستگی بین نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سرمایه با نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسی ارتباط نسبتهای مالی با بازده شرکتهای خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (1384-1378)
*