نقش عاملهای هوشمند و اینترنت در سیستم های حسابداری و حسابرسی امروز

تعیین و مقایسه محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده اطلاعات صورت حساب سود (زیان) و ترازنامه در پیش بینی قیمت سهام
بررسی رابطه بین خالص دارایی های عملیاتی و بازده آتی سهام در سه صنعت خودرو سیمان و محصولات دارویی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته
بررسی حسابرسی عملکرد مدیریت در دستگاه های اجرایی استان فارس و راهکارهای موجود جهت بهبود آن
ارزیابی رابطه به متغیرهای حسابداری و ریسک سیستماتیک (بتا)
بررسی رابطه بین سیاست های سرمایه در گردش و تاثیر آن بر ارزش آفرینی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین ترکیب هیأت مدیره به عنوان یکی از معیارهای راهبری شرکتی، با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
قدرت توضیح دهندگی اقلام تعهدی (غیرعادی) در رابطه با رفتار بازده سهام: بررسی تاثیر سود و ریسک سیستماتیک شرکت ها (بتا)
ارزیابی ریسک حسابرسی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
بررسی رابطه بین نسبتهای مالی و تداوم فعالیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385-1381
بررسی امکان بکارگیری تکنیک ارزیابی متوازن (BSC) برای غلبه بر موانع اجرای استراتژی سازمان تامین اجتماعی استان فارس-بررسی موردی شعبه مرودشت
تاثیر رویه های حاکمیت شرکتی بر سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر بکارگیری سیستم حسابرسی رایانه‌ای در موسسات حسابرسی ایران
بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
*