ترجمه فصول 9 و 10 و 11 و 12 از کتاب مقدمه‌ای بر حسابداری مالیه

بررسی تحلیلی حسابداری قیمت تمام‌شده نان در ایران
بررسی تاثیر روشهای ثبت حق انشعاب (حق‌اشتراک) بر ساختار سرمایه شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
تحقیقی پیرامون تدوین بودجه عملیاتی در سازمان بنادر و کشتیرانی
بررسی تحلیلی میزان اتکاء حسابرسان مستقل بر کنترلهای داخلی شرکت‌های مورد رسیدگی
بررسی قابلیت استفاده از صورت‌های مالی شرکت‌ها، در اعطای تسهیلات اعتباری توسط بانک‌ها
تحقیقی پیرامون انگیزه‌های مدیریت در هموارسازی سود گزارش شده
بررسی اثر سود بر قیمت و حجم سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر سرمایه در گردش شرکت‌ها
بررسی کارآیی نسبت‌های مالی حاصل از صورت جریان نقدی در تصمیمات اقتصادی
بررسی تاثیر حسابداری بر تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران
بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران
تحقیقی پیرامون مفهوم اهمیت در فرآیند گزارشدهی حسابرسی
تحقیق پیرامون ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و تعداد حسابداران واجد شرایط در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
*