ارزش فعلی گردشهای نقدی

بررسی تغییرات سطح عمومی قیمتها بر سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صنایع نساجی
افزایش سرمایه و تاثیر آن بر نرخ هزینه سرمایه و نرخ بازده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تحقیقی پیرامون نحوه بکارگیری منابع حاصل از افزایش سرمایه‌های انجام شده به منظور توسعه و تکمیل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر
صندوقهای بازنشستگی و صورتهای مالی
بررسی تحلیلی ارتباط نوع مالکیت (دولتی، خصوصی) با سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تحلیلی تاثیر استفاده از اهرم مالی بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر تجربه حسابداری بر کشف خطاهای صورت‌های مالی به وسیله چرخه معاملات اهداف حسابرسی و نسبت‌های مالی
بررسی محتوای اطلاعاتی نسبت‌های مالی صورت جریانهای نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران
بررسی آثار سوء فقدان نقدینگی سهام و ریسک دوره انتظار حد فاصل خرید تا صدور ورقه سهم شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی نقش افزایش سرمایه در تامین مالی بلند مدت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
طراحی سیستم جامع اطلاعات حسابداری جهت موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه (جلد دوم)
بررسی اثرات صورت جریانات نقدی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران
بررسی نارسائیهای محاسبه بهای تمام‌شده پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی در سیتم حسابداری دولتی ایران
*