سود - قیمت کار

بررسی نقش رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش‌بینی بازده سهام عادی
بررسی متغیرهای تقسیم بازار محصول اسیدچرب
بررسی و تحلیل احسان و نیکوکاری در آثار منظوم عطار نیشابوری
بررسی اثر ریسک نامطلوب بر عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک، در شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی و ارزیابی تطبیقی توانمندی های هوش هیجانی در ارتقاء ارائه خدمات کارکنان نظام بانکداری کشور (بانک کارآفرین و بانک تجارت)
تاثیر تکانه های ناگهانی تقاضای ناشی از تغییرات قیمت بر زنجیره تامین
بررسی رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی
بررسی تاثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی در عملکرد مدیریت و از دیدگاه مدیران با سابقه سازمانهای دولتی در ایران
بررسی ساخت‌یافتگی نرم‌افزارهای حسابداری مالی در ایران
تعیین رابطه بین مخارج سرمایه ای با ضریب ‏‎Q‎‏ و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اورق بهادرا با استفاده از اطلاعات حسا
بررسی و تبیین رابطه سبک رهبری و طراحی راهبرد مناسب در شرکتهای گروه مپنا
بررسی رابطه بین نسبت های نقدینگی سنتی و نسبت های مالی حاصل از صورت جریان وجوه نقد جهت ارزیابی تداوم فعالیت
بررسی رضایت شغلی در میان حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی و حسابداران واحدهای تجاری و مقایسه ی رضایت شغلی دو گروه
*