کنترل بودجه‌ای و هزینه‌یابی استاندارد

بررسی تاثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد
بررسی رابطه نسبتهای نقدینگی و ارزشیابی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده آتی سهام و ارائه مدلی جهت پیش‌بینی بازده آتی سهام
بررسی محتوای اطلاعاتی یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطهء بین سود تقسیمی و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط محتوای برنامه‌های درسی رشته حسابداری تا سطح کاردانی با میزان مهارت شغلی در سطح استان تهران سال 1371-1372
طراحی معیارهای ارزیابی کارآیی عملکرد شرکت‌های برق منطقه‌ای و آزمون مفید بودن آنها
تحلیل تجربی سازگاری سری نسبت‌های مالی با فرایندهای گام تصادفی کش‌سان و لگاریتمی
بررسی رابطهء کارکردی برنامه‌ریزی حسابرسی و فرآیند (کل کار) حسابرسی در ایران
کاربرد گزارشگری مالی براساس تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط اقتصادی - اجتماعی ایران
ضرورت تغییر برنامه آموزشی و روش تدریس حسابداری در ایران
*