ترجمه فصول 6 و 7 و 8 و 10 از کتاب حسابداری در شرایط تورم اقتصادی

عوامل موثر در عدم توسعه بورس اوراق بهادار تهران
بررسی مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های منتخب ایرانی
بررسی تحلیلی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تربیت تعداد بیشتر حسابداران واجد شرایط در واحدهای تجاری ایران
بازار خدمات حسابرسی در ایران
بررسی انواع شواهد و مدارک مالی در حسابرسی و اثر آن بر گزارشهای حسابرسی شرکتهای تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران
بررسی تحلیلی سیستم حسابداری بهای تمام شده در صنعت بسته‌بندی ایران
بررسی روشهای حسابداری سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
بررسی رابطه بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی با پایداری سود و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اصول و شیوه های مبارزاتی امام خمینی 1357-1342
تحلیل رساله در اصول علم انسانی بارکلی و نقد آن از دیدگاه علامه طباطبایی
استفاده از شاخص توفیق پیشگوئی در ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری و ارائه الگوهایی برای شبیه سازی رفتار تصمیم گیرنده در استفاده از این اطلا
بررسی ضرورت تدوین استاندارد حسابداری (بر مبنای چارچوب نظری) برای دستگاه های اجرایی دولتی
ارائه مدلی برای رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس تهران
*