بررسی ارتباط میان نوع فرهنگ حاکم بر سازمان با استراتژی پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده آتی سهام
بررسی رابطه بین شاخص‌های مالی و شاخص‌های بهره‌وری در شرکت‌های تولیدی
بررسی رفتار رمه وار در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای (1380 -1387)
بررسی عکس العمل بازار سرمایه نسبت به تجدید ارائه صورتهای مالی
تاثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی نقش توضیحی اقلام تعهدی و جریانهای نقدی در ارتباط با بازده سهام با توجه به ویژگیهای خاص شرکتها
بررسی رابطه بین روش های مختلف تامین مالی و بازده آتی سهام
اثر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت سود و بازده سهام
ارائه مدلی برای گزارشگری مالی در بازار سرمایه اسلامی؛ نمونه ی موردی ایران
رابطه میان برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط هموارسازی سود و نرخ رشد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رفتار هموارسازی سود با استفاده از درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر بخش 340 استاندارد حسابرسی (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی) بر کیفیت سود پیش بینی شده
*