سیستم بهای تمام شده در صنعت نساجی

رابطه میان برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط هموارسازی سود و نرخ رشد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رفتار هموارسازی سود با استفاده از درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر بخش 340 استاندارد حسابرسی (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی) بر کیفیت سود پیش بینی شده
بررسی کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت توسط مدیران شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
قضاوت حرفه ای در حسابرسی
بررسی رابطه افشای اطلاعات بودجه ای و نوسان قیمت سهام
پیش‌بینی ریسک سیستماتیک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت سایپا)
نقش ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در ثروت سهامداران
تاثیر پاسخگویی بر روی سطح اطمینان و مقاومت در مقابل تغییر نسبت به سیستم حسابداری
بررسی محتوای اطلاعاتی روشهای ارائه وجه نقد عملیاتی (مستقیم و غیر مستقیم) و مقایسه قابلیت پیش بینی سود عملیاتی بوسیله آنها در شرکتهای پذیرفته
بررسی توانایی متغیرهای مالی در پیش بینی بحران مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
*