هزینه(قیمت) تمام‌شده یک ساعت پرواز هلیکوپتر و هواپیما (با در نظر گرفتن نوع وسیله)

بررسی اثرات مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتهای متوسط وکوچک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه ی بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری
بررسی تاثیر معاملات اشخاص وابسته بر عملکرد در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر مدیریت سود بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر مدیریت سود بر روی میانگین موزون هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عوامل موثر بر انتخاب آستانه سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی موانع تشکیل موسسات حسابرسی بزرگ در ایران
بررسی ارتباط نرخ بازده سهام عادی با عوامل ریسک
بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پیش بینی مدیـریت سـود با استفاده از شبـکه عصبی و درخت تصمیم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی سودمندی متغیرهای حسابداری در سنجش بازده غیرعادی در پِوهش های رویدادی
تبیین رابطه شاخص های ارزش افزوده با ROA و ROE
حاکممیت شرکتی و تجدیدارائه های حسابدرای
*