بررسی سیستم حسابداری در مرغداریهای ایران

کنترل‌های داخلی
بررسی ارتباط تعرفه‌های آب بها با قیمت تمام شده آن در شرکت آب و فاضلاب (شهری) استان مازندران
تعیین نقاط بهینه نوع و تعداد سهام در مجموعه‌های سهام(PORTFOLIO) بازار بورس اوراق بهادار تهران، که منجر به حداقل ریسک می‌گردد.
بررسی موانع توسعه حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران
بررسی راههای کاهش زیاندهی شرکت آب و فاضلاب استان مازندران
بررسی تحلیلی ارتباط بین سود حسابداری با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی نقش نسبت قیمت بازار بر درآمد هر سهم(P/E) در ارتباط با بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی و ارائه علل انحراف بودجه مصوب با عملکرد شرکت سهامی شیلات ایران
تحقیقی پیرامون تغییرات سود در قبال تغییرات ارزش افزوده در شرکتهای تولیدی تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
بررسی و ارزیابی سیستم حسابداری در بیمارستان‌های خصوصی
بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
طراحی معیارهای ارزیابی کارایی در موسسات درمانی
بررسی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه شرکتها در بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار تهران)
*