پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبت‌های حسابداری با رویکرد شبکه‌های عصبی

بررسی تحلیل قابلیت انطباق‌پذیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری با سیستم‌های تولیدی به موقع
بررسی مشکلات اجرای حسابرسی ضمنی در ایران
بررسی ضرورت تهیه و ارائه ارزش افزوده به وسیله سیستم اطلاعاتی حسابداری در ایران
مقایسه روش‌های خصوصی‌سازی اقتصادی و بررسی روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از طریق بورس اوراق بهادار تهران
بررسی مشکلات استقرار سیستم های اطلاعاتی حسابداری در ایران
بررسی اداره وجوه نقد (سرمایه در گردش) و مشکلات تداوم و فعالیت صنعت خودرو
صورت تغییرات در وضعیت مالی و ضرورت تهیه صورت جریان‌های نقدی
ارزیابی مقایسه‌ای هزینه‌یابی جذبی سنتی و هزینه‌یابی براساس فعالیت در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیران فنی و مهندسان
بررسی تحلیلی نقش و عملکرد مراکز هزینه در برنامه‌ریزی و کنترل در شرکت‌های‌مخابرات
ارزیابی رابطه بین سیستم کنترل بودجه‌ای و سیستم کنترل اموال غیر مصرفی (دارائیهای ثابت) در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در ایران
بررسی رابطه بین تغییرات نماگرهای پیشروی اقتصادی و تغییرات سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تحلیلی علل علی‌الراس شدن نحوه تشخیص مالیات شرکتها در استان اصفهان
بررسی تاثیر تغییر EPS پیش‌بینی شده شرکتها توسط مدیریت بر قیمت سهام
*