رابطه بین نوسان پذیری سود و قابلیت پیش بینی آن

پژوهشی پیرامون میزان آگاهی مدیریت و پرسنل مالی از جایگاه و عملکرد تکنولوژی اطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسی محتوای اطلاعاتی سود ، سرمایه در گردش ، جریان نقدی در نقدینگی شرکت
بررسی اثر بخشی حسابرسی داخلی در شرکت ملی نفت ایران
مطالعه و بررسی دو دیدگاه حسابداری صنعتی و میزان کاربرد آن در شرکتهای تولیدی ایران
ارتباط بین سودهای حسابداری و بازده سهام
تاثیر مصرف کربوهیدرات بر واکنش سلولهای ‏‎T‎‏ و ‏‎NK‎‏ سیستم ایمنی ورزشکاران طی یک فعالیت بدنی خسته کننده
بررسی ارتباط بین تغییرات ترکیب ترازنامه و ریسک
بررسی عوامل موثر بر گزارشگری میاندوره ای به موقع در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات شرکتها و تاثیر آن در درآمدهای مالیاتی دولت در استان گلستان
موانع و نارسائیهای سیستم حسابداری قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در شرکتهای کشت و صنعت
راهبردهای اساسی افزایش وصول مالیات در سازمان امور مالیاتی . مطالعه موردی : اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس
بررسی انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی چگونگی تدوین چارچوب نظری حسابداری با اتکا به مبانی اسلامی
*