بررسی میزان افشا در گزارش های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی در مقایسه با گزارش های مالی حسابرسی شده توسط موسسات حسابدار رسمی

بررسی نحوه تامین وجوه نقد لازم برای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تاثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار ایران
بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ‏‎ABC‎‏ در شرکت نفت فلات قاره ایران
طراحی مدل ریاضی سرمایه گذاری در صنعت بیمه کشور و ارائه یک مطالعه موردی در شرکت سهامی بیمه ایران
بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( با تاکید بر نوع صنعت)
فاکتورهای موثر بر لزوم استفاده از تکنیک هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش ( با تاکید بر صنعت خودروسازی)
بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران
ارزیابی کیفی کاربرد سیستم حسابداری در شرکت سهامی شیلات ایران
بررسی تطبیقی اهمیت درس اصول حسابداری سه از دیدگاه اساتید رشته حسابداری و مدیران مالی واحدهای تجاری
بررسی رابطه بین سیاستهای تقسیم سود و تغییرات قمیت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
آزمایش تجربی در خصوص صورتهای مالی تعدیل شده بر مبنای شاخص عمومی قیمتها و اثرات آن بر برخی از تصمیمات اقتصادی
بررسی و ارزیابی سیستم حسابداری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با استانداردها و اصول حسابداری در موسسات دولتی و غیر انتفاعی
پیش بینی جریان وجه نقد و ارائه یک مدل بهینه برای پیش بینی جریان وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران
*