بررسی رابطه بین تغییرات بازده سهام با تغییرات اقلام صورت سود و زیان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی علل عمده وجود اختلاف مابین سود ابرازی و سود مشمول مالیات شرکت‌های تولیدی
بررسی علل عدم موفقیت بهای تمام شده استاندارد در صنایع ایران
ضرورت بهره‌گیری از روشهای حسابداری تورمی در تهیه صورتهای مالی در ایران
تحقیقی پیرامون اثر هموارسازی سود بر بازار سهام
بررسی قانون دیوان محاسبات ایران و مقایسه آن با قانون کشورهای ژاپن، انگلستان، فرانسه، کانادا، مصر و استرالیا
تاثیر نارساییهای قوانین و مقررات مالیاتی بر توسعه صنایع و بازار سرمایه ایران
تحقیقی پیرامون تغییرات سود و آنتروپی اقلام صورت وضعیت مالی
سود حسابداری و تاثیر آن بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی و ارزیابی فرآیند ذهنی و عملی حسابرسان مستقل در ارزیابی سطح اهمیت بندهای توضیحی مندرج در گزارشهای حسابرسی مالی در ایران
بررسی موانع توسعه حسابداری مدیریت در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران
بررسی تنگناهای هزینه‌یابی محصولات مشترک در صنعت نفت کشور
تحقیق پیرامون تاثیر تغییرات سود نقدی بر ترکیب ترازنامه
بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر روی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
*