بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی قانون دیوان محاسبات ایران و مقایسه آن با قانون کشورهای ژاپن، انگلستان، فرانسه، کانادا، مصر و استرالیا
تاثیر نارساییهای قوانین و مقررات مالیاتی بر توسعه صنایع و بازار سرمایه ایران
تحقیقی پیرامون تغییرات سود و آنتروپی اقلام صورت وضعیت مالی
سود حسابداری و تاثیر آن بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی و ارزیابی فرآیند ذهنی و عملی حسابرسان مستقل در ارزیابی سطح اهمیت بندهای توضیحی مندرج در گزارشهای حسابرسی مالی در ایران
بررسی موانع توسعه حسابداری مدیریت در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران
بررسی تنگناهای هزینه‌یابی محصولات مشترک در صنعت نفت کشور
تحقیق پیرامون تاثیر تغییرات سود نقدی بر ترکیب ترازنامه
بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر روی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی نقش سیستم‌های پیشرفته حسابداری بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه (ایران)
بررسی بازده نقدی سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط آنتروپی وضعیت مالی با اصلاحات حسابرسان
بررسی طریقه ارزیابی و مشخص کردن قیمت تمام شده پروژه‌های به اتمام رسیده در شرکت مهندسی مشاور (منا) آذربایجان در زمان تاسیس 1369/7/18 تا پایان سا
*