بررسی علل انحراف بین بودجه‌های تعیین شده و وضعیت واقعی شرکتها در صنعت اتومبیل‌سازی


بررسی علل انحراف بین بودجه‌های تعیین شده و وضعیت واقعی شرکتها در صنعت اتومبیل‌سازی
این تحقیق به موضوع حمایت از دیدگاه اقتصادی و غیر اقتصادی و نحوه اعمال اینگونه حمایت‌ها از سوی دولت پرداخته و سعی بر بررسی زوایای مختلف این مقوله نموده هست .


بررسی رسا بودن اطلاعات حسابداری مرغداریها برای تصمیم‌گیری مدیران


استفاده از فنون علم مدیریت در ارائه اطلاعات حسابداری مدیریت


66 out of 100 based on 21 user ratings 446 reviews

بررسی هزینه‌های سیاسی در شرکتهای سهامی استان مازندران و راه کارهای تقلیل این نوع هزینه‌ها
بررسی تحمیلی بر جایگاه بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه محتوای اطلاعاتی صورت جریانهای نقدی و تداوم فعالیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
روشهای ارزشیابی سهام
بررسی مشکلات حسابرسی واحدهای کوچک تجاری
بررسی موانع توسعه سیستم هزینه یابی کیفیت در صنایع خودروسازی
اثر سود حسابداری و جریانات نقدی عملیاتی بر تقسیم سود نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر فناوری اطلاعات (IT ) بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری
بررسی رابطه EVA و نسبتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران
بررسی تطبیقی صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای استاندارد های حسابداری مالی با مبانی نظری گزارشگری مالی در ایران
مقایسه جامعیت گزارشگری صورتهای مالی رسیدگی شده توسط سازمان حسابرسی با صورتهای مالی رسیدگی شده توسط اشخاص حقیقی
بررسی سیستم بهای تمام شده استاندارد در صنایع کنسروسازی استان گلستان و ارائه پیشنهادات جهت بهبود آن
*