آزمون مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش‌بینی بازده سهام

نقش دیوان محاسبات ایران در حسابرسی سازمان های دولتی ازدیدگاه مدیران مالی
بررسی آثارمالی تجدیدارزیابی دارائیهای ثابت درشرکتهای آب منطقه ای
بررسی تطبیقی موارد افشا در صورتهای مالی بانکها وموسسات مالی مشابه در ایران با استاندارد بین المللی
بررسی ارتباط شاخصهای عملکرد حسابداری با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عوامل موثر بر رشد سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عوامل موثر بر رشد سود شرکتها
بررسی عوامل موثر بر رشد سود شرکتها
ویزگی های غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نپر و تفکر فازی
بررسی موانع و تنگناهای موجود در توسعه صنعت کشتی سازی ایران
بررسی عوامل موثردر کیفیت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران
بررسی تحلیلی سری زمانی سود حسابداری و قیمت سهام
بررسی رابطه بین سود تعهدی و سود نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
*