هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت


هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان میدهد که هر دو گروه تهیه‌نمايندگان و هستفاده‌نمايندگان از اطلاعات مربوط به قیمت تمام شده محصولات ، از سیستمهای فعلی هزینه‌یابی ناراضی بوده و روش تخصیص هزینه‌های سربار کارخانه به محصولات نیز به نحوی موثر در ایجاد این نارضایتی مدیران موثر هست .


بررسی عوامل موثردر کیفیت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران
بهرحال، اغلب مدیران توجه دارند، که برآورد و پیش‌بینی هزینه‌های بلند مدت شامل تخصیص هزینه‌های سربار به محصولات ، عمل مفید و قابل قبولی هست که میتوانند اجرا کنند.


بررسی تحلیلی سری زمانی سود حسابداری و قیمت سهام
بدین تربیت ، روش جایگزین، تست راههای جدید ردیابی و تعقیب هزینه‌های سربار در محصولات هست .


بررسی رابطه بین سود تعهدی و سود نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
این تحقیق دارای دو بخش تئوری و عملی هست .


جدیدترین منابع امتحانی کارشناسی ارشد حسابداری
بخش تئوری اون بیشتر برپايه منابع کتابخانه‌ای موجود و مشاوره و مصاحبه میباشد.


پارکینگ مکانیزه با استفاده از پروتکل CAN
در بخش عملی سعی براین هست که، قیمت تمام شده دو نوع خودرو برپايه سیستم ABC و سیستم سنتی هزینه‌یابی محاسبه و مقایسه گردد.


بررسی ارتباط ساختار سرمایه و ویزگیهای عملکردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس


کودتای 1299


60 out of 100 based on 45 user ratings 320 reviews