بررسی روند سود در ارتباط با اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان


بررسی روند سود در ارتباط با اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان
از مجموع آزمون فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل رگرسیون که روی اطلاعات مربوط به سودها و اقلام ترازنامه و اقلام صورت سود و زیان نقل شده شرکتهای منتخب بررسی طی سالهای 1358 تا 1372 انجام گرفته هست .


ویژگیهای غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
می‌توان بشرح ذیل نتیجه‌گیری نمود: -1 با توجه به تحقیقاتی که در خصوص بررسی رفتار سودهای حسابداری از طریق تجزیه و تحلیل سریهای وقتی صورت گرفته و عمدتا به این نتیجه رسیده‌اند که روند سود شرکتها از یک فرآیند تصادفی پیروی می‌نمایند، در این تحقیق ارتباط سود با اقلام ترازنامه و اقلام سود و زیان در مورد شرکتهای نمونه به اثبات رسیده و بدین ترتیب مدل مناسبی برای پیش‌بینی بدست آمده هست .


دولتی
-2 با توجه به اینکه طی سالهای 65 تا 72 اکثر شرکتها از سهمیه ارزی هستفاده نموده و محصولات خود را احتمالا با نرخهای آزاد در بازار بفروش می‌رسانند، این مسئله در مورد ارتباط اقلام ترازنامه و اقلام سود و زیان اونها طی دوره‌های مالی مختلف مطرح می‌شد که موجودیهای کالا به قیمت بسیار پایین بدست می‌آمد ولی فروش و سود برپايه نرخهای بالا حاصل می‌گردید و بدین ترتیب ارتباط منطقی بین اونها نمی‌بایست بوجود می‌آمد.


کاربرد نسبتهای جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
به عبارت دیگر شرکتهای دارای سهمیه ارزی و برخوردار از امتیازات خاص ، سود خود را صرفا بدلیل تفاوت نرخ ارز بدست می‌آوردند و ارتباطی با میزان دارائیهای بکار گرفته شده، میزان موجودی کالای در گردش ، میزان حقوق صاحبان سهام(اندوخته‌ها) و میزان فروش اونها نداشت .


بررسی و مطالعه خاک پوششی مناسب جهت استفاده در مزارع پرورش قارچ خوراکی دکمه‌ای Agaricus bisporus (Lange) Imbach.
در این تحقیق این مسئله به ثبات رسید که در شرکتهای نمونه علیرغم مطالب فوق، بین سود و اقلام ترازنامه و اقلام صورت سود و زیان ارتباطی معقول و منطقی وجود داشته هست .


امکان سنجی اجرای ارزیابی متوازن در شرکتهای لوازم خانگی بورس اوراق بهادار تهران
-3 نتیجه نهایی تحقیق این هست که در مورد شرکتهای ایرانی نیز می‌توان مدل رگرسیون چندمتغیره (بعنوان یکی از مدلهای پیش‌بینی) برای پیش‌بینی سود بکار برد.


حسابداری و حسابرسی+


بررسی کاربرد صنعت خودرو سازی کشور


66 out of 100 based on 21 user ratings 896 reviews