بررسی علل عدم تهیه صورت جریان‌های نقدی در ایران و ارائه نرم‌افزاری جهت کمک به تهیه آن


بررسی علل عدم تهیه صورت جریان‌های نقدی در ایران و ارائه نرم‌افزاری جهت کمک به تهیه آن
سیستمهای اطلاعاتی حسابداری امروزه نقش بسیار مهمی در گردش فعالیتهای ساوقتها داشته و در مجموعه محیط اقتصادی کشورها وظیفه‌ای با اهمیت دارند و بسیاری از تصمیمات اقتصادی پايه اطلاعات حاصل از این سیستمها اتخاذ می‌شوند.


هزینه یابی استاندارد در محیط های نوین تولید
تهیه صورت جریانهای نقدی به نوبه خود برای تصمیم‌گیری در مورد وضعیت نقدینگی امری بسیار مهم به نظر می‌رسد که در این مجموعه از اهمیت اطلاعاتی خاصی برخوردار هست .


معادله ی حسابداری و جریان های نقدی فعالیت های عملیاتی؛ معادله ی اصلی حسابداری چارچوبی برای تطبیق سود خالص با جریان های نقدی عملیاتی به دست م
تحقیق حاضر به بررسی علل عدم تهیه صورت جریانهای نقدی در ایران می‌پردازد و در نهایت یک نرم‌افزار خبره جهت کمک به حسابداران موسسات برای تهیه این صورت مالی مهم کمک می‌نماید.


اصلاح اساسنامه


نقش جامعه ی حسابداران رسمی ایران در اقتصاد کشور


66 out of 100 based on 51 user ratings 1226 reviews