ضرورت استفاده از روش‌های ارزیابی بیمه‌ای در محاسبه تعهدات صندوق‌های بازنشستگی


ضرورت استفاده از روش‌های ارزیابی بیمه‌ای در محاسبه تعهدات صندوق‌های بازنشستگی
در شرایطی که عنصر حاضر هستفاده از روش‌های ارزیابی بیمه‌ای جهت برآورد تعهدات صندوق‌های بازنشستگی و تامین مالی اون در اکثر کشورها پذیرفته شده و مورد قبول مجامع حرفه‌ای دنیاست با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده در ایران ناشناخته می‌باشد.


بررسی نحوه ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌ای در ایران
به همین دلیل صندوق‌های بازنشستگی در ایران تعهدات خود را به نحو مطلوبی در صورت‌های مالی منعکس نمی‌نمايند.


یافتن مکانیزمی جهت توزیع اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش استان همدان
علی‌رغم تاکید مقرراات مربوط به تشکیل، صندوق بازنشستگی بزرگ و کوچک به هستفاده از روش‌های ارزیابی بیمه‌ای، به هستثنای یک صندوق (صندوق بازنشستگی آینده‌ساز) دیگر صندوق‌ها به همراه صندوق‌هایی که هستفاده از روش‌های ارزیابی بیمه‌ای در مقررات اونها پیش‌بینی نشده، از روش‌های ارزیابی بیمه‌ای در محاسبه تعهدات خود هستفاده نمی‌نمایند که این مسئله به دلیل عدم آشنایی مدیران مالی صندوق‌ها به ضرورت هستفاده از خدمات کارشناسان بیمه در محاسبه تعهدات صندوق و کمبود کارشناسان مذکور در ایران و وجوه ماده قانونی در مقررات عمده صندوق‌ها "مبنی بر اینکه در صورت عدم کفایت منابع صندوق‌ها دولت مکلف به تامین اون هست ." فقدان مقررات مربوط به انجام محاسبات بیمه‌ای در خصوص برخی صندوق‌ها و در مواردی عدم اجرای مقررات موجود می‌باشد به همین منظور در این نوشتار هستانداردهای حسابداری صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای پیشرفته شامل هستانداردهای حسابداری و گزارشگری از نظر شورای ملی حسابداری دولتی در آمریکا (NCGA) و هستانداردهای حسابداری و گزارشگری از دیدگاه هیئت هستانداردهای حسابداری دولتی (GASB)، هستاندارد شماره 26 کمیته هستانداردهای بین‌المللی حسابداری (IAS)، بیانیه شماره 35 و 36 هیئت هستاندارهای حسابداری مالی (FASB)، هستاندارهای گزارشگری انجمن حسابداریان خبره کاندا (CICA)، دیدکاه‌های انجمن حسابداران خبره امریکا (AICPA) و انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز (ICAEW) در خصوص ضرورت هستفاده از روش‌های ارزیابی بیمه‌ای در خصوص تعهدات صندوق‌های بازنشستگی آورده شده صورت‌های مالی اصلاح شده با در نظر گرفتن نقل اکچوئریست به منظور اثبات فرضیه پايه ی تحقیق تهیه گردیده هست .


تحقیق پیرامون سیستم حسابداری صندوقهای رفاه دانشجویان
در پایان لازم به تذکر هست که با توجه به بررسی‌های انجام شده راه حل صندوق‌ها در گزارشگری وضعیت مالی‌شان را در هستفاده از خدمات کارشناسان بیمه برای محاسبه تعهدات صندوق و فراهم نمودن اطلاعات لازم برای انجام این محاسبات می‌باشد زیرا انعکاس مطلوب تعهدات بدون پشتوانه در گزارشات مالی موجب خواهد شد تا هستفاده‌نمايندگان بتوانند به نحو درست تصمیم‌گیری نمایند.


بررسی تطبیقی نظامهای مالی و نظارتی دولتی


بررسی جامع شرکتهای وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران


92 out of 100 based on 72 user ratings 722 reviews