بررسی تحلیلی حسابداری (درآمد-هزینه) شرکتهای بیمه در ایران


بررسی تحلیلی حسابداری (درآمد-هزینه) شرکتهای بیمه در ایران
شرکتهای بیمه که در ایران فعالیت دارند برخلاف سایر شرکتهای تجاری و غیرتجاری که در ایران فعالیت دارند.


بررسی تاثیر هموارسازی سود بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در انتخاب روشها و رویه‌های حسابداری برای شناسایی درآمدها و هزینه‌های خود تابع قوانین مالیاتی یا سایر قوانین نیستند و شورای عالی بیمه در انتخاب و پیشنهاد روشها و رویه‌های حسابداری کاملا آزادی دارد.


بررسی رابطه بین دقت پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران
پرواضح هست که اولا پیشنهاد می‌شود که شورای عالی بیمه می‌بایستی از طریق تحقیق و بررسی ماهیت فعالیتهای شرکتهای بیمه فعال در ایران و هستانداردها و رویه‌های پیشنهادی توسط مجامع و انجمنهای حرفه‌ای برای یک سری هستانداردهای تلفیقی از این دو را برای بهبود و بهینه‌سازی اطلاعات مالی این شرکتها پیشنهاد بدهند.


عوامل موثر بر مطلوبیت گزارشگری مالی
به ویژه در شرایط فعلی حاکم بر صنعت بیمه که در حال توسعه و رشد فزاینده هستند ضروری می‌باشد.


اثر قراردادهای بدهی (استقراض) بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران
ثانیا پیشنهاد می‌شود که در صورتی که پیشنهاد فوق عملی نباشد با تقلید از هستانداردهای بین‌المللی معتبر (نظیر انگلستان، امریکا و کانادا) خود را در سطح جهانی از لحاظ مالی همتراز نماید.


بررسی رابطه ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌ها (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)


بررسی ارزش جاری به عنوان یک سنجه مربوط در ایران


78 out of 100 based on 63 user ratings 1088 reviews