مطالعه همبستگی میان شناخت مشاوران از رابطه‌ی اخلاقی مشاور - مراجع و هم وابستگی مشاور به مراجع در میان مشاوران شاغل در سازمان بهزیستی شهرستا


مطالعه همبستگی میان شناخت مشاوران از رابطه‌ی اخلاقی مشاور - مراجع و هم وابستگی مشاور به مراجع در میان مشاوران شاغل در سازمان بهزیستی شهرستا
در این پژوهش به بررسی ارتباط بین ً هم وابستگی مشاور – مراجع ً به عنوان متغیر پیش بین و رابطه ی اخلاقی مشاور – مراجع ً به عنوان متغیر ملاک پرداخته شده هست .


مطالعه طرح تحول توانمندی های درک خواندن در افراد ناشنوا
جامعه ی آماری این تحقیق ، مشاوران شاغل در ساوقت بهزیستی شهر شهرستان تهران که حداقل یک سال سابقۀ مشاروه حضوری دارند، می باشد .


بررسی راهبردهای مقابله با استرس و فرسودگی شغلی
نمونه گیری این پژوهش به روش تمام شماری انجام شده و کل جامعۀ آماری (N=100) جزو نمونه پژوهش می باشند .


بررسی ارتباط مولفه های هیجان خواهی و انحراف های اجتماعی در جوانان
در این پژوهش از دو پرسشنامۀ محقق ساخته هستفاده شده هست .


بررسی میزان شیوع افسردگی و رابطه آن با گرایش و رضایت تحصیلی
پرسشنامۀ هم وابستگی مشاور- مراجع برپايه پرسشنامۀ هم وابستگان گمنام طراحی شد و آلفای کرونباخ اون 88/0 ارزیابی شد .


بررسی میزان شیوع اختلال های اضطرابی و اثر آن بر کارآمدی تحصیلی
پرسشنامۀ ارتباط اخلاقی مشاور – مراجع که بر پايه نظامنامۀ اخلاقی انجمن مشاورۀ امریکا (ACA) تهیه شده هست و آلفای کرونباخ اون 73/0 بدست آمد .


ساخت و تدوین مقیاس نگرش سنج اعتیاد بر اساس مقیاس ترستون
همبستگی میان هم وابستگی مشاور – مراجع و ارتباط اخلاقی مشاور – مراجع در سطح معنا داری 05/0 برابر با 226/0- ، (P=0/023) برآورد شده هست .


بررسی مشکلات روانی و رفع موانع خودسازی جوانان
همچنین همبستگی میان الگوهای رفتاری اعتیاد به ارتباط با مراجع (r= -0/198) و عدم رعایت حد و مرزهای عملی (r = -0/359) در سطح معناداری 05/0 و خستگی مفرط و فشار عصبی (r= -0/271) در سطح معنا داری 01/0 ارزیابی شد .


مقایسه ساخت یا بی ادراک بینایی کودکان عادی استان های فارس و کرمان
میان الگوی رفتاری کنترل مراجع و ارتباط اخلاقی مشاور ـ مراجع همبستگی معنادار بدست نیامد .
78 out of 100 based on 23 user ratings 998 reviews