بررسی قصه‌های عامیانه در حکایات کلیله و دمنه (پیام داستان‌ها، ترکیبات، تمثیل، زیبایی‌های کلام و نوع حکایات)

مقایسه ساخت یا بی ادراک بینایی کودکان عادی استان های فارس و کرمان
بررسی رابطه ای استرس شغلی و سلامت روانی با میانجیگری متغیرهای تعارض نقش، ابهام نقش و گرانباری نقش در مدیران مدارس متوسطه استان خوزستان
بررسی مسائل روانی - تربیتی و اجتماعی کودکان و بزرگسالان پناهنده عراقی
نقش سبک دلبستگی زوجین برناهمسازی زناشویی
مطالعه حافظه کلامی و غیر کلامی در کودکان و نوجوانان دو زبانه ( ترکی - فارسی و کردی - فارسی )
بررسی تحلیلی علل و فراوانی معلولیتهای جسمی ، ذهنی ، حسی و حرکتی در کودکان سنین مدرسه ( نوع پنجم )
بررسی انواع اختلالات و مشکلات دانشجویان مراجعه کننده به مراکز مشاوره دانشگاههای تهران
بررسی ویژگیهای خانوادگی، اجتماعی و روانی زنان مجرم زندانهای ایران
بررسی مقایسه پیامدهای روانی- اجتماعی و اقتصادی طلاق بر مردان و زنان مطلقه
بررسی آسیب شناسی شخصیتی و روانشناختی دانشجویان دختر سال اول و آخر رشته روانشناسی در مقایسه با سایر دانشجویان رشته های دانشگاه الزهرا (س)
مقایسه و ارتباط سلامت روانی فرزندان و مادرانی که حضانت فرزندشان را دارند با فرزندان و مادرانی که حضانت فرزندشان از آنها سلب شده است.
رابطه متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان شهر تهران
تهیه هوش آزمایش انفرادی تهران -استنفرد-بیته
*