هیچ کودکی سالار نیست

بررسی انواع اختلالات و مشکلات دانشجویان مراجعه کننده به مراکز مشاوره دانشگاههای تهران
بررسی ویژگیهای خانوادگی، اجتماعی و روانی زنان مجرم زندانهای ایران
بررسی مقایسه پیامدهای روانی- اجتماعی و اقتصادی طلاق بر مردان و زنان مطلقه
بررسی آسیب شناسی شخصیتی و روانشناختی دانشجویان دختر سال اول و آخر رشته روانشناسی در مقایسه با سایر دانشجویان رشته های دانشگاه الزهرا (س)
مقایسه و ارتباط سلامت روانی فرزندان و مادرانی که حضانت فرزندشان را دارند با فرزندان و مادرانی که حضانت فرزندشان از آنها سلب شده است.
رابطه متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان شهر تهران
تهیه هوش آزمایش انفرادی تهران -استنفرد-بیته
مقایسه همدلی نوجوانان بزهکار ناسازگار و عادی دختر با مادران
استاندارد سازی و هنجاریابی مقیاس سنجش بخشودگی در خانواده برای خانواده های ایرانی
بررسی رابطه عوامل فشار زای شغلی با خشنودی شغلی و عملکرد شغلی در بین مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
بررسی انواع اختلالات خواب و روشهای مقابله ای با آنها در سالمندان
بررسی وضعیت روانی و شاخص شخصیتی مفهوم از خویشتن در زوج های نابارور در مقایسه با گروه کنترل
مقایسه و ارتباط عملکرد خانواده و سلامت روانی نوجوانان فراری از خانه با نوجوانان عادی
*