بررسی اختلال هویت جنسی در دختران


بررسی اختلال هویت جنسی در دختران
1- سن بر شکل‌گیری و تحول هویت جنسی تاثیر دارد.2- دختران در کلیه سنین قبل از بلوغ جنس مونث را زنده سازی مینمايند.3- در کلیه سنین تعداد افرادی که هر یک از نشانه‌های اختلال هویت جنسی را داشته‌اند کمتر از تعداد افرادی بوده که این نشانه‌ها را نداشته‌اند.


بررسی رابطه بین جهت یابی آینده، امیدواری، هیجان خواهی تکانشی و رفتارهای پر خطر در بین نوجوانان دختر و پسر شهر تهران


بررسی تاثیر برنامه مداخله‌ای-آموزشی جرأت ورزی، حل مسأله و حرمت خود بر هوش هیجانی


60 out of 100 based on 45 user ratings 770 reviews

مقایسه ویژگیهای روان شناختی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاههای شهر تهران
بررسی تاثیر درمان رفتاری-فراشناختی بر علائم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و افسردگی در جانبازان جنگ عراق علیه ایران
مقایسه عملکرد خانواده و سلامت روانی فرزندان در خانواده های تک همسری و دو همسری شهرستان خواف
مقایسه معیارهای همسرگزینی در بین دختران و پسران زیر بیست (17 تا 20 سال) و بالاتر (21 تا 35 سال)
اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر بزهکار متهم دادگاه های جنایی
مقایسه تفکر منطقی و کیفیت زندگی سالمندان ساکن خانه سالمندان با سالمندان ساکن منزل
بررسی تاثیر سبک مداخله (نظارت ) در تماشای خشونت تلویزیونی بر پرخاشگری پسران 11-9 ساله
طراحی،‌ ساختن و آزمایش یک الگوی آموزشی چندبعدی رایانه‌ای برای کاربرد در دانشگاه‌های ایران
بررسی رابطه باورهای کارآمدی معلم، خودکارآمدی ریاضی دانش آموز با عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه‌ی اول دبیرستان شهرستان فسا، در سال تحصیلی 87-1
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بارویکرد قرآنی بر افسردگی، پذیریش اجتماعی و عملکرد تحصیلی فراگیران
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و سازگاری تحصیلی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی
تاثیر تنیدگی بر توجه بینایی با نگاه به عاملهای شخصیتی
*