بررسی نگرش والدین کودکان مبتلا به سندرم داون نسبت به قابلیتهای آینده شغلی آنان در استان مازندران


بررسی نگرش والدین کودکان مبتلا به سندرم داون نسبت به قابلیتهای آینده شغلی آنان در استان مازندران
78 out of 100 based on 23 user ratings 548 reviews

تاثیر آموزش راهبردهای برنامه ریزی عصبی -کلامی بر خودکارآمدی وانگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر هنرستانهای شهر تبریز
"بررسی پردازش شنوایی در افراد مبتلا به نوروپاتی ناهم‌زمانی شنوایی"
بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و رضایت زناشویی در میان معلمان شهر تهران
مقایسه کارکردهای شناختی مغز بین کودکان نرمال و کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش‌فعالی و کودکان مبتلا به صرع پارشیال پیچیده
بررسی مقایسه ای رابطه میان پرخاشگری دانش‌آموزان پسر نابینا، ناشنوا و عادی با سلامت روان مادرانشان در مقطع راهنمایی سال تحصیلی 86-85
بررسی مقایسه ای میزان وابستگی به توجه در یادگیری صریح و ضمنی توالی حرکتی در سالمندان و جوانان
بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی نوجوانان وابسته و نا وابسته به گفتگوی اینترنتی در منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران
نقش آموزش مهارت‌های زندگی بر دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر و عزت نفس دانش‌آموزان
تأثیر درمان شناختی مبتنی بر فن خودگویی در کاهش هراس اجتماعی
بررسی رابطه بین ویژگی‌های بینش هیجانی و سبک‌های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر رشت 1386
*