مطالعه پایایی و روانی پرسشنامه هسته کنترل کودکان نویکی-استریکلند در شهر شیراز

هنجاریابی و تعیین ویژگیهای روان سنجی آزمون خود متمایز سازی در بین افراد 50-25 ساله
اثربخشی آموزش دقت بر توانائی دیکته نویسی دانش آموزان دوره ابتدایی دارای اختلال یادگیری در شهر اصفهان
بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی (خانواده-دوستان) و سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر، بومی و غیربومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
بررسی رابطه بین ویژگی های شغلی با ویژگی های شخصیتی و سلامت روان کارکنان پتروشیمی امیرکبیر ماهشهر
بررسی رابطه ساده و چندگانه ویژگی‌های پنج‌گانه شخصیتی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شرکت لاستیک دنا شیراز
بررسی هوش هیجانی و کارکردهای شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مثبت، منفی، افسردگی و افراد نرمال
بررسی نقش تعارض زناشویی، ارزیابی کودک از تعارض والدین و ایمنی هیجانی در خانواده در مشکلات عاطفی و رفتاری کودک
رابطه بین نگرش به عوامل انسانی موثر در بهره‌وری و سبک رهبری با تعهد سازمانی در کارکنان کارخانجات مخابراتی ایران
اثربخشی مشاوره به شیوه ی تمرکز بر عواطف (EFT) بر افزایش سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد مرودشت
بررسی رابطه بین خشم و رفتارهای ضدتولیدی در بین کارکنان سازمان آب شیراز
پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق دلبستگی و صفات پنج گانه شخصیتی
*