برآورد میزان شیوع بیماریهای روانی به روش غربالگری در شهر مسکونی الوند و صنعتی (قزوین 1374)


برآورد میزان شیوع بیماریهای روانی به روش غربالگری در شهر مسکونی الوند و صنعتی (قزوین 1374)
در مطالعه ای که بر روی یک نمونه تصادفی ساده در شهر مسکونی الوند و صنعتی در 15 کیلومتری شهرستان قزوین (استان تهران) به عمل آمد بیماریهای روانی در یک نمونه 460 نفره در گروه سنی 14-6 ساله با آزمون راتر فرم معلم ‏‎(Scale B2)‎‏ و در یک نمونه 612 نفره در گروه سنی 15 ساله و بیشتر با آزمون ‏‎SCL-90-R‎‏ ‏‎(Symptom Checklist 90-Rewised)‎‏ به روش غربالگری مورد مطالعه برنامه گرفت و ضمن تعیین میزان کلی اختلالات روانی شیوع اختلالات روانی نوروتیک مشخص گردید.


بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)، در دانشجویان دانشگاههای تهران
در گروه سنی 14-6 ساله میزان کل اختلالات رواین با آزمون راتر 35 % برآورد گردید که از این میان اختلالات رفتاری 17 %، اختلالات عاطفی 12 % و اختلالات تفکیک نشده 6 % را تشکیل می دادند.


رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت زناشویی
در گروه سنی 15 ساله و بیشتر پس از بعد حساسیت در روابط متقابل با 8/44% سایر مقیاسها به ترتیب شیوع از زیاد به کم عبارت بودند از: 1- افسردگی (7/33 %) 2- شکایات جسمانی (9/29 %) 3- وسواس و اجبار (6/28 %) 4- پرخاشگری (2/24 %) 5- اضطراب (2/23 %) 6- ترس مرضی (7/15 %) میزان شیوع به دست آماده یکی از بالاترین میزانهای شیوع مشاهده شده می باشد که احتمالا به سبب ساختار خاص اجتماعی - اقتصادی محل مورد مطالعه می باشد.


تاثیر شعر درمانی گروهی بر کاهش نشانه های افسردگی و باورهای غیر منطقی در دانشجویان


رابطه بین سبک‌های دلبستگی با هوش هیجانی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان ماهنشان


66 out of 100 based on 51 user ratings 926 reviews

رابطه سن ورود به پایه‌ی اول با پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت در دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی
مقایسه الگوی روابط علی پیشایندهاو پسایندهای استرس تحصیلی دانشجویان دختر و پسر در پارادایم های فرهنگی جمع گرا و فردگرا
بررسی رابطه بین الگوهای ارتباط زناشویی و رضایت زناشویی
رابطه باورهای ارتباطی با صمیمیت در زوج های دانشجو
بررسی تاثیر آموزش صمیمیت بر افزایش رضایت زناشویی زوج ها
بررسی رابطه سبک های یادگیری شناختی کلب و ابراز وجود با خلاقیت
بررسی رابطه میان خودکارآمدی، عملکرد تسلطی و عملکرد اجتنابی (جهت گیری هدف) با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بهشهر در سال تحصی
منبع کنترل و کمال طلبی در ارتباط با میزان رضایتمندی زناشوئی
بررسی مقایسه ای عدم تحمل بلاتکلیفی و حساسیت اضطرابی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواسی-اجباری و افراد عادی
بررسی مشکلات تحصیلی، اجتماعی و شغلی نوجوانان دختر کم بینای شهر تهران در سال 86-87
*