سهم عوامل موثر بر اضطراب امتحان


سهم عوامل موثر بر اضطراب امتحان
یافته ها نشان می دهد که : بین عامل شناختی دانش آموزان با میزان اضطراب رابطه وجود دارد- بین عامل والدین در وقت امتحان و میزان اضطراب رابطه وجود دارد - بین عامل مدرسه در وقت امتحان و میزان اضطراب رابطه وجود دارد - بین عامل فیزیکی و جو روانی با اضطراب رابطه وجود دارد - عامل موقعیتی و مدرسه ای بیشترین اثر را در اضطراب دارد.


بررسی تحولی توانایی تشخیص هیجانات در دانش‌آموزان ناتوان ذهنی آموزش پذیر


مقایسه اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی و شناخت درمانی در درمان اعتیاد و اختلالات همایند زندانیان


54 out of 100 based on 59 user ratings 734 reviews

بررسی اثربخشی آموزش شیوه حل مساله گروهی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان آسیب‌دیده بینایی مرکز ابابصیر اصفهان
بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری، حمایت اجتماعی ادراک شده و خودکارآمدی عمومی در دانشجویان دانشگاه گیلان
بررسی فرآیند و ساز و کارهای بهره گیری از متقاعدسازی در عملیات روانی در اعلامیه های به کار گرفته شده توسط اسراییل در جنگ سی و سه روزه لبنان
بررسی تاثیر آموزش گروهی شیوه های صحیح مدیریت رفتار بر میزان اضطراب، افسردگی و رضایت زناشویی مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-کمبود ت
هوشبهر جاری و هوشبهر قبل از بیماری در سالمندان دارای مشکل دمانس در مقایسه با سالمندان بدون مشکل دمانس
بررسی رابطه بین سرسختی روان شناختی، هیجان خواهی و سبک های مقابله با استرس در افراد معتاد و عادی
بررسی اثربخشی گروه درمانی به روش تحلیل رفتار متقابل بر رضایتمندی زناشویی و پیشگیری از بازگشت در وابستگان به مواد مخدر
مقایسه ویژگی های عاطفی کودکان پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی بر اساس آزمون اندریافت کودکان (CAT)
مقایسه اثربخشی روشهای چند حسی فرنالد و اورتون بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پسر پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان
بررسی و مقایسه باورهای غیر منطقی و مکان کنترل افراد دارای هراس اجتماعی و افراد عادی در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 87
مقایسه‌ی باورهای مذهبی معتادان خود معرف و دیگر معرف
بررسی رابطه سرسختی و نشانگان تنیدگی در معلمان زن مدارس عقب مانده ذهنی آموزش پذیر، عادی و نابینای شهر تهران
*