بررسی مقایسه پیامدهای روانی- اجتماعی و اقتصادی طلاق بر مردان و زنان مطلقه


بررسی مقایسه پیامدهای روانی- اجتماعی و اقتصادی طلاق بر مردان و زنان مطلقه
درچند دهه اخیر با توجه به افزایش نرخ طلاق در دنیا، مطالعات و پژوهشهای زیادی در زمینه سبب شناسی و آثار و پیامدهای طلاق صورت گرفته هست که نتایج اونها موجب دسترسی به اطلاعات دقیق تر و علمی تری در مورد فرآیند طلاق و آثار زیانبار اون شده هست که ممکن هست دریافتن راهکارهایی برای کاهش نتايج سوء اون که بر طرفین به خصوص بر فرزندان اونها وارد می شود سودمند باشد.


بررسی پایایی و روایی مقیاس هوش سازمانی و رابطه ی آن با تعهد سازمانی کارکنان شرکت مخابرات شهر شیراز
تحقیقات گوناگون در خارج از کشور حاکی از دست کم شمردن مشکلات پس از طلاق توسط همسران و شوک و ناباوری اونها در پذیرش و رویارویی با این مشکلات بوده هست.


بررسی رابطه عزت نفس وانگیزش شغلی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان اداره کل پست استان فارس
بطور کلی فرآیند طلاق شامل سه مرحله مهم: قبل از طلاق، دوره انتقال/گذر از طلاق و بازسازی هست.


بررسی رابطه استرس شغلی و جو سازمانی با سلامت روان، با توجه به متغیر تعدیل کننده حمایت اجتماعی ادراک شده سازمانی در کارکنان اداری نواحی چهارگ
پژوهش ها نشان داده اند که برای زنان مرحله اول تصمیم گیری برای طلاق سخت تر از مردان هست.


اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه گشتالتی بر تغییر سبک های ابراز هیجان و سلامت روان دانشجویان زن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مرودشت
در پژوهش حاضر سعی در بررسی و مقایسه وضعیت زن و مرد در این مراحل و مطالعه مشکلات متعدد روانی- عاطفی، اجتماعی، اقتصادی که با اون مواجه می شوند هست.


رابطه بین کمال گرایی مثبت و منفی با رضایت چند بعدی از زندگی و ناامیدی در دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهی شیراز
تا با شناخت بهتر مراحل و فرآیند طلاق راهکارهای مناسبی را درپیشگیری و مواجهه با اون ارائه نمود.


بررسی تاثیر آموزش شناختی رفتاری بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان شیراز


بررسی رابطه بین جو روانشناختی با توانمندسازی روانشناختی و دلبستگی شغلی در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران


60 out of 100 based on 35 user ratings 110 reviews