ارتباط دست برتری با توانایی تجسم فضایی در دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان رضوانشهر

مقایسه استفاده از یک دست و دو دست و تأثیر برتری جانبی در سرعت بریل‌خوانی دانش‌آموزان نابینا پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی
تاثیر بسته آموزشی آگاهی واج شناختی (PA) بر تقویت آگاهی واجی و کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی
کنشهای اجرایی در کودکان مبتلا به ناتوانی ریاضی
سنجش اطلاعات مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه شهرکرد و پیشنهاد الگویی برای ارائه اطلاعات شغلی
اثر مقابله درمانگری برای کاهش تنیدگی بیماران زن مبتلا به اختلال عروق کرونر
اثربخشی شرکت در کارگاههای خودکارآمدی حرفه‌ای بر اشتیاق شغلی کارمندان دانشگاه اصفهان
بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده و سلامت روان زوجها در سبزوار
رابطه سبک های تفکر و ابعاد شخصیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان
بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکار آمدی و استرس تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نیشابور (1387-1386)
بررسی رابطه هوش هیجانی، مکانیسم های دفاعی و استرس شغلی در پرستاران شهر زنجان
بررسی تأثیر گروه درمانی کوتاه مدت ستیر بر الگوهای ارتباطی زوج ها
ارتباط بین مقابله با استرس و سرسختی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر بوشهر
هنجاریابی مقدماتی آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین (WCST) در دو شهر تهران و تبریز
*