اثربخشی مشاوره به شیوه ی تمرکز بر عواطف (EFT) بر افزایش سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد مرودشت

بررسی رابطه بین موانع سازمانی با جو سازمانی نوآورانه در کارکنان یکی از کارخانه‌های استان خوزستان
بررسی رابطه بین سازگاری کلی والدین، رابطه ولی-فرزند و نگرش مذهبی خانواده با رضایتمندی زناشویی فرزندان دختر در شهر تهران
بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رضایت شغلی کارشناسان ستادی معاونت تندر شرکت ایران خودرو
اثربخشی آموزش مهار‌ت‌های مطالعه بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های مرودشت
اثربخشی مشاوره شغلی به روش نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر کاهش فرسودگی شغلی معلمان زن مدارس ابتدایی شهرستان فسا
اثربخشی آموزش تلقیح استرس بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زرند
بررسی رابطه سبک‌های هویت با شادکامی و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع پیش‌ دانشگاهی شهرستان سیرجان
تأثیر مشاوره گروهی به شیوه معنادرمانی بر کاهش ناامیدی در زندگی معلولین ضایعه نخاعی پس از زلزله شهرستان زرند
بررسی نقش سیستم گاباارژیک موجود در هسته های آمیگدال بر روی پرخاشگری
اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر جدیدالورود خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بررسی رابطه ساده و چندگانه فرایندهای سازمانی با تعهد سازمانی و جو سازمانی نوآور در کارکنان شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر
بررسی رابطه بین انگیزش شغلی و عملکرد کارکنان زن کارخانجات مخابراتی شیراز
بررسی تاثیر القاء درماندگی آموخته‌شده بر عملکرد شناختی دانش‌آموزان با توجه به ویژگی‌های کمال‌گرایانه و سبک‌های اسنادی آنان در سال تحصیل
*