مقایسه بهره هوشی، انگیزه پیشرفت تحصیلی و پایگاه اقتصادی-اجتماعی دانشجویان دانشگاه فردوسی، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور مشهد

بررسی تأثیر آموزش مهارتهای مقابله با هیجانات با رویکرد شناختی اجتماعی در کاهش اضطراب امتحان، استرس و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر
عوامل روانی اجتماعی مرتبط با سردرد تنشی مزمن و اثربخشی درمان های رفتاری و شناختی رفتاری
تعیین همبسته ها و پیامدهای تنیدگی در زنان شاغل و خانه دار اصفهان
بررسی اثربخشی آموزش جرات‌ورزی و ایمن‌سازی در مقابل تنیدگی بر احساس غربت دانشجویان دختر، با توجه به ویژگی‌های شخصیت و سبک دلبستگی
هنجاریابی آزمون 6 عاملی شخصیت (HEXACO-Pl-R) برای دانشجویان ایرانی و بررسی کارائی تشخیصی و غربالگری عامل هیجان پذیری آزمون در مراکز مشاوره دانشجوی
مقایسه سیستم های مغزی رفتاری و عامل های شخصیتی در بیماران مبتلا به ایدز و افراد بهنجار
پیش بینی رضایت شغلی دبیران بر اساس الگوی پنج عاملی شخصیت و هوش عاطفی
تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد شناختی-رفتاری بر سازگاری زناشویی زنان
بررسی و مقایسه استراتژیهای شناختی تنظیم عواطف در دانش آموزان 9 تا 11 ساله با مشکلات دیداری و بدون مشکلات دیداری شهر شیراز
کاهش اضطراب با گروه درمانی در بیماران دیابتی (ملیتوس تیپ II)
مقایسه میزان اثربخشی روان درمانگری شناختی تحلیلی (CAT) همراه با دارو درمانی، روان درمانگری شناختی (CT) همراه با دارو درمانی و دارو درمانی به تنه
بررسی مقایسه ای تاثیر تم های موسیقیایی بر کاهش پرخاشگری دانشجویان
تأثیر ارزیابی مجدد و فرونشانی تجارب هیجانی بر فعالیت ناحیه ای مغز با نگاه به ابعاد برون گردی و نورزگرایی
*