بررسی رابطه علی پنج عامل شخصیت، حجم تمرینی و عملکرد ورزشی در ورزشکاران رشته کشتی و فوتبال

بررسی ابعاد مهارت خودتعیینی و کیفیت زندگی دانش آموزان ناتوان ذهنی مقطع راهنمایی شهر همدان
تدوین و تعیین اثربخشی برنامه آموزشی بازسازی شناختی بر اساس مدل افزایش آگاهی بر ارتقاء بهداشت روانی زنان مورد خشونت زناشویی در شهرستان همدان
بررسی رابطه اضطراب اجرایی موسیقایی ومکانیسم های مقابله ایبا در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده اضطراب خصیصه ای در نوازندگان حرفه ای موسیقی سنتی ا
رابطه جو سازمانی وکیفیت زندگی کاری با بابهره وری شرکت توزیع نیروی برق شیراز
اثربخشی مداخله لرن (LEARN) بر مدیریت مولفه‌های روان‌شناختی و فیزیولوژیکی استرس در دانشجویان دانشگاه پیام نور
بررسی رابطه بین توانمندسازی و خودکارآمدی با عملکرد شغلی درکارکنان آموزش وپرورش مرودشت ودرودزن
بررسی عملی بودن اعتبار روایی و نرم یابی پرسشنامه اضطراب اسپنس
مقایسه سلامت روانی و شیوه های کنار آمدن با استرس در دانش آموزان بینا و دارای نارسایی بینایی
بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر الگوهای ارتباطی ، باورهای غیر منطقی و رضایت زناشویی معلمان مرد
بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد منطقی ـ هیجانی ـ رفتاری (REBT) در مدیریت هیجانات منفی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست
رابطه ی ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و انگیزش شغلی معلمان دوره ی ابتدایی شهرستان مرودشت
تأثیر تغییر سبک اسناد در کاهش میزان افسردگی نوجوانان دختر نابینا شهر تهران
بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی آزمون کیفیت خواب پیترزبورگ و رابطه آن با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تهران مرکزی
*