پیش بینی اهداف پیشرفت بر اساس جوکلاس با واسطه گری توانایی و سودمندی ادراک شده

بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و سبکهای یادگیری با پیشرفت و رشته تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر تهران
بررسی مقایسه سطح ثبات هیجانی بین دانشجویان زن متاهل و مجرد
رویا، تشخیص ، پیش‌آگهی و درمان فوبیا در روانشناسی تحلیلی و روانکاوی
بررسی تحلیلی افسردگی در کودکان
مقایسه سطح افسردگی بین فرزندان شهید دارای پدرخوانده و فاقد پدرخوانده
بررسی تاثیر آموزش شیوه‌های مطالعه در یادگیری علوم اجتماعی دانش‌آموزان پسر سال دوم متوسطه نظام جدید شهرستان بابل
بررسی و مقایسه صفات شخصیت در دانش‌آموزان موفق و ناموفق و تفاوتهای جنسیتی در آن
مشکلات روانی در والدین با کودک عقب‌مانده ذهنی در مقایسه با والدین با کودک عادی بر اساس پرسشنامه SCL90
مقایسه سطح عزت نفس و شدت افسردگی بین معلولین جسمی - حرکتی شاغل و معلولین جسمی - حرکتی بیکار
تحلیل عوامل نظریه‌های ذهنی شخصیت خلاق (اساتید و دانشجویان رشته‌های فیزیک ، هنر، الهیات ، روانشناسی و مردم بدون تحصیلات دانشگاهی)
بررسی تاکیستوسکوپی تاثیر عوامل انسانی (جنسیت ، دست برتری و چشم برتری) در ادراک علائم راهنمائی و رانندگی روی دانشجویان پیر و دختر دانشگاه ترب
هنجاریابی مقدماتی مقیاس مرکز کنترل کودکان نویکی-استریکلند در بین دانش‌اموزان 9 تا 18 ساله شهر مشهد در سال تحصیلی 1376-77
مقایسه ادراک لیاقت دانش‌آموزان استعدادهای درخشان و عادی در پایه سوم راهنمایی شهر اردبیل
*