بررسی تاثیر سلامت سازمانی و سلامت روانی بر کارآفرینی سازمانی صنایع سیمان استان فارس 1387

رابطه بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی
بررسی هم‌گیرشناسی استرس ، اضطراب و افسردگی در دانش‌آموزان دبیرستان‌های تایباد
بررسی رابطه وضعیت تاهل با افسردگی در زندانیان حبس ابد
بررسی رابطه بین نگرش نسبت به شیوه‌های فرزندپروری مادر (اقتدار، استبدادی، آزادگذاری) با مکان کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر پایه
بررسی رابطه بین اضطراب و افکار غیرمنطقی
بررسی همه‌گیرشناسی اختلالات خوردن در دانش‌آموزان دختر سال دوم دبیرستانی شهر تهران (سال تحصیلی 1376-77)
بررسی افسردگی، هوش ، عملکرد تحصیلی و برخی ویژگیهای فردی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی مبتلا به تالاسمی ماژور و مقایسه آنها
تاثیر رقابت و همکاری بر عملکرد دانشجویان با هسته کنترل درونی
مقایسه عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر نظام جدید ترم ششم براساس اولویت‌های پنجگانه تعیین شده طبق برنامه هدایت تحصیلی
بررسی میزان اضطراب بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز و رابطه آن با سن، جنس ، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی و رشته تحصیلی
بررسی مقایسه‌ای رفتار سازش دانش‌آموزان تیزهوش ، عادی و زیر حد متوسط پایه پنجم ابتدایی شهرستان اصفهان در سال تحصیلی 1377-78
بررسی مولفه‌های بنیادین سازش یافتگی در آزادگان ایرانی
بررسی ارتباط شیوه‌های فرزندپروری والدین و انگیزه پیشرفت در دانش‌آموران دختر و پسر مقطع راهنمائی شهرستان فسا
*