بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان بهداری شرکت نفت شیراز

مقایسه سطح سلامت روان بین گروه افراد کم شنوا و افراد دارای شنوایی سالم
بررسی رابطه پایگاه هویت و سلامت روانی در اوایل و اواسط نوجوانی
روابط بین باورهای معرفت شناختی، خودگردانی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر سوم نظام جدید دبیرستانهای شهر تبریز در سال تحصیلی 79
بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای حل مساله در کاهش افسردگی دانش آموزان 15 تا 18 ساله شهرستان زاهدان
مقایسه کارکرد خانواده در نوجوانان افسرده و بهنجار
بررسی ارتباط بین پایگاههای هویت شغلی و سبکهای مقابله با بحران با سطوح رابطه ((خود-دیگری)) در نوجوانان عادی و بزهکار شهر تهران
مقایسه نظریه خانواده درمانی مینوچین با دیدگاه اسلام در باب خانواده
بررسی رابطه سبک های شناختی و شیوه مقابله با فشار روانی، با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز
بررسی تطبیقی نظریه درمانگری الیس با منابع و آثار اسلامی
مقایسه ویژگیهای شخصیتی زنان متاهل شاغل و خانه دار شهرستان مشهد و ارتباط این ویژگیها با رضایتمندی زناشویی
بررسی اثر درمان دارویی بر حافظه کلامی و حافظه بصری پسران 12 -6 ساله ی مبتلا به اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی
بررسی اثر خودکارآمدی ادراک شده و باز خورد بر عملکرد ریاضی دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی -فیزیک دبیرستانهای پسرانه ناحیه 2 شهر زنجان
بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی دبیرستانهای دولتی شهر اراک در سال تحصی
*