بررسی رابطه بین جو سازمانی با رفتار مدنی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مرودشت

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای حل مساله در کاهش افسردگی دانش آموزان 15 تا 18 ساله شهرستان زاهدان
مقایسه کارکرد خانواده در نوجوانان افسرده و بهنجار
بررسی ارتباط بین پایگاههای هویت شغلی و سبکهای مقابله با بحران با سطوح رابطه ((خود-دیگری)) در نوجوانان عادی و بزهکار شهر تهران
مقایسه نظریه خانواده درمانی مینوچین با دیدگاه اسلام در باب خانواده
بررسی رابطه سبک های شناختی و شیوه مقابله با فشار روانی، با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز
بررسی تطبیقی نظریه درمانگری الیس با منابع و آثار اسلامی
مقایسه ویژگیهای شخصیتی زنان متاهل شاغل و خانه دار شهرستان مشهد و ارتباط این ویژگیها با رضایتمندی زناشویی
بررسی اثر درمان دارویی بر حافظه کلامی و حافظه بصری پسران 12 -6 ساله ی مبتلا به اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی
بررسی اثر خودکارآمدی ادراک شده و باز خورد بر عملکرد ریاضی دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی -فیزیک دبیرستانهای پسرانه ناحیه 2 شهر زنجان
بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی دبیرستانهای دولتی شهر اراک در سال تحصی
مقایسه و بررسی تاثیر منبع کنترل و جنسیت در سازگاری فردی و اجتماعی دانش آموزان دبیرستان
بررسی نیمرخ روانی افراد معتاد با استفاده از پرسشنامه چند وجهی شخصیتی مینه سوتا-2 ‏‎(MMPI-2)‎‏
بررسی سوگیری حافظه آشکار در خصیصه اضطراب و اختلال وسواسی-اجباری
*